Mặc dù quý 4/2016, CTCP CK NH Nông nghiệp & PT Nông thôn Việt Nam (HOSE: AGR) ghi nhận mức lãi hơn 13 tỷ đồng nhưng do quý 1 và 2 lỗ nặng nên cả năm công ty lỗ tới 415 tỷ đồng, cao hơn con số 187 tỷ đồng của năm 2015.

AGR: Lai quy 4/2016 khong do noi, ca nam am nang 415 ty dong - Anh 1

Trong quý 4, doanh thu của AGR ở mức 33 tỷ đồng, giảm 26% so cùng kỳ. Hoạt động chính mang về doanh thu cho AGR là lãi từ các khoản cho vay và phải thu với hơn 20 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Tiếp theo là doanh thu nghiệp vụ môi giới với 6,7 tỷ đồng, và lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 6 tỷ đồng. Trong khi đó doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán lại âm 1,38 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ đánh giá lại các tài sản tài chính nên AGR được hoàn nhập 5,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ phải chi tói 17,6 tỷ đồng; chi phí lãi vay cũng chỉ 116 triệu đồng, ít hơn so mức 3,8 tỷ của cùng kỳ.

Theo đó, AGR có lãi ròng 13 tỷ đồng, khả quan hơn mức lỗ tới 147,6 tỷ của cùng kỳ 2015.

Lũy kế cả năm 2016, do quý 1 âm tới 111,5 tỷ đồng và quý 2 âm 52 tỷ đồng nên cả năm AGR chịu lỗ tới 415 tỷ đồng, cao hơn mức 186 tỷ của năm trước. EPS tương ứng âm 1.958 đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2016, các khoản cho vay của AGR tăng gấp đôi so đầu kỳ, lên mức 693 tỷ đồng. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp cũng tăng gấp đôi lên 706 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối âm 571 tỷ đồng.