Agribank Tiền Giang triển khai tập huấn “Cơ chế tín dụng Agribank”

Gốc
(Xây dựng) - Hiện nay, Agribank đang tích cực đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ để từng bước phù hợp với hướng đi của các ngân hàng hiện đại. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn thu của Agribank trong đó có Agribank Tiền Giang.

Vì vậy, để cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác tín dụng nắm vững những cơ chế tín dụng trong hệ thống Agribank có hiệu lực từ ngày 01/02/2014, trong 2 ngày 01 và 02/03/2014, Agribank Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 66/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 22/01/2014 về việc ban hành Quy định cho vay đối với khách hàng; Quyết định 35/QĐ-HĐTV-HSX ngày 15/01/2014 về việc ban hành Quy định giao dịch đảm bảo cấp tín dụng; Quyết định 32/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 15/01/2014 về một số chính sách tín dụng và Quyết định 31/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 15/01/2014 về việc ban hành quy định phân cấp quyết định cấp tín dụng. Ngoài ra, Hội nghị trình bày thêm về Quyết định 34/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 15/01/2014 về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng.

Hội nghị triển khai Cơ chế tín dụng có hơn 230 cán bộ là Ban Giám đốc và các chi nhánh loại III, lãnh đạo các phòng ban Hội sở và các chi nhánh trực thuộc cùng tất cả các cán bộ làm công tác tín dụng trong toàn tỉnh tham dự.

Hội nghị trình bày sự cần thiết ra đời của các cơ chế tín dụng nêu trên. Đồng thời giúp cho cán bộ lãnh đạo và các cán bộ trực tiếp làm công tác tín dụng nắm vững được quy trình nghiệp vụ, phân cấp, phân quyền trong điều hành đối với lãnh đạo và nhất là giúp cho cán bộ áp dụng đúng quy định về hoạt động cho vay trong hệ thống Agribank. Đây cũng là cơ hội để cán bộ Agribank Tiền Giang nâng cao trình độ chuyên môn, làm tăng tính chuyên nghiệp trong công việc.

Qua Hội nghị, Giám đốc Trần Trọng Hùng đã nhắc nhở toàn thể cán bộ Agribank Tiền Giang, đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác tín dụng phải tuân thủ nguyên tắc “Làm đúng ngay từ đầu” trong việc áp dụng các cơ chế tín dụng do Agribank ban hành.

Các cơ chế tín dụng ban hành lần này được quy định rất cụ thể, chi tiết, dễ hiểu, và tập trung. Đây là một sự cải tiến cả về chiều rộng lẫn chiều sâu so với các cơ chế tín dụng trước.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Nguyễn Thành Giang

Tin nóng

Tin mới