Ai lợi, ai thiệt?

Gốc
Nhiều nhà đầu tư theo dõi chuyển động của tổng CT CP khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD) về việc sáp nhập công ty CP đầu tư khoan dầu khí Việt Nam (PVDI) vào PVD. 

Tin nóng

Tin mới