UBND tỉnh Đồng Nai - nơi xảy ra thiệt hại có trách nhiệm phối hợp đánh giá thiệt hại để yêu cầu Vedan bồi thường.