(HNM) - Sống tôn trọng pháp luật, vì mọi người và vì quê hương ấm no - suy nghĩ đó đã ăn sâu trong tâm thức của giáo dân các xứ đạo huyện Sóc Sơn. Để rồi bằng những việc làm cụ thể, những giáo dân nông dân và giáo dân đảng viên nơi đây chung sức chung lòng vươn lên.