An Giang: Đại giới đàn Thiện Chơn tấn đàn truyền giới cho các giới tử

Sáng ngày 18-7, sau lễ khai mạc Đại giới đàn Thiện Chơn Phật lịch 2566, Ban Kiến đàn đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường chùa Bình An (dành cho Tăng), chùa Phước Huệ (dành cho Ni) để tấn đàn truyền giới cho các giới tử.

Các giới tử cầu thọ giới pháp

Các giới tử cầu thọ giới pháp

Tại mỗi đàn giới, Ban Dẫn thỉnh cung thỉnh chư tôn đức Hội đồng Thập sư niêm hương bạch Phật và hướng dẫn chư giới tử thỉnh Hòa thượng Đàn đầu, Yết ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê và thỉnh tôn chứng Tăng-già.

Theo luật Phật chế, chư tôn đức đã thực hiện các nghi thức tác pháp vấn hòa, hỏi các già nạn, bạch tứ yết-ma… Sau đó, Hòa thượng Đường đầu đã truyền giới tướng cho các giới tử theo từng đàn giới.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, đương vi Đường đầu Hòa thượng sách tấn chư giới tử

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, đương vi Đường đầu Hòa thượng sách tấn chư giới tử

Sau khi lãnh thọ giới pháp đầy đủ, các giới tử từng đàn giới được lắng nghe lời sách tấn từ Hòa thượng Đường đầu, xác nhận chính thức được thọ lãnh giới pháp và khuyến tấn dũng mãnh, nghiêm trì tịnh giới, tinh tấn trên bước đường tu tập giác ngộ và giải thoát.

Chiều cùng ngày, các giới tử vừa thọ giới tại Đại giới đàn Thiện Chơn đã vân tập tại giới trường chùa Bình An cầu thọ giới Bồ-tát.

Sau đây là những hình ảnh tấn đàn truyền giới tại Đại giới đàn Thiện Chơn Phật lịch 2566:

Giới tử Sa-di cầu thọ giới pháp

Giới tử Sa-di cầu thọ giới pháp

Giới tử Sa-di phát nguyện thọ mạn y

Giới tử Sa-di phát nguyện thọ mạn y

Đàn giới Tỳ-kheo tấn đàn mỗi lần 3 vị

Đàn giới Tỳ-kheo tấn đàn mỗi lần 3 vị

Các giới tử Tỳ-kheo thọ nhận tam y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước

Các giới tử Tỳ-kheo thọ nhận tam y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước

Hội đồng Thập sư chụp ảnh lưu niệm cùng các tân Tỳ-kheo

Hội đồng Thập sư chụp ảnh lưu niệm cùng các tân Tỳ-kheo

Giới tử Sa-di-ni thọ nhận mạn y

Giới tử Sa-di-ni thọ nhận mạn y

Giới tử Thức-xoa-ma-na được Hòa thượng Đường đầu Ni truyền trao giới tướng

Giới tử Thức-xoa-ma-na được Hòa thượng Đường đầu Ni truyền trao giới tướng

Giới tử Tỳ-kheo-ni đến thỉnh cầu Chánh pháp yết-ma trước Đại Tăng

Giới tử Tỳ-kheo-ni đến thỉnh cầu Chánh pháp yết-ma trước Đại Tăng

Giới tử Tỳ-kheo-ni thọ nhận tam y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước

Giới tử Tỳ-kheo-ni thọ nhận tam y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước

Các giới tử cầu thọ giới Bồ-tát

Các giới tử cầu thọ giới Bồ-tát

 Đàn giới trang nghiêm, giới thể châu viên, thành tựu như pháp

Đàn giới trang nghiêm, giới thể châu viên, thành tựu như pháp

Nguyện Truyền/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/an-giang-dai-gioi-dan-thien-chon-tan-dan-truyen-gioi-cho-cac-gioi-tu-post62929.html