Angelina Jolie muốn có thêm nhiều đứa trẻ và số lượng mà bà Smith mong muốn là 8 đứa.