Ảnh chụp bởi Canon 5D Mark II bị chấm đen

Gốc
Ảnh chụp bởi Canon EOS 5D Mark II thường xuất hiện điểm đen gần các chi tiết nổi bật có độ sáng lớn.

Tin nóng

Tin mới