Một báo cáo mới được công bố ở Anh hôm 27-3 đề nghị chính phủ phác thảo một chiến lược quốc gia đầu tiên về vấn đề an toàn trên Internet cho trẻ em, bao gồm hệ thống phân loại video games cụ thể hơn và một bộ quy tắc ứng xử dành cho website kết nối xã hội.