VIT - Để có thể cổ vũ các ngân hàng tăng cường những khoản cho vay đối với các doanh nghiệp, ngày 19/01, Bộ Tài chính Anh quyết định đưa ra khoản bảo hiểm 100 tỷ Bảng Anh đối với những khoản cho vay mới. Trong phương án cứu trợ mới này, quyền cổ phiếu của chính phủ với ngân hàng RBS từ mức 57,9% tăng lên thành 70 %.