Hai Đảng cực hữu đạt được 29% tổng số phiếu bầu, tăng hơn 2% so với năm 2006.