(ANTĐ) - Từ ngày 12-4 tới, Sở Giao dịch chứng khoán áp dụng mức thu phí đăng ký niêm yết lần đầu là 10 triệu đồng khi chấp thuận cho công ty niêm yết và 5 triệu đồng/lần niêm yết bổ sung.

Tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, phí đăng ký chứng khoán lần đầu đối với giá trị dưới 80 tỷ đồng có mức phí là 10 triệu đồng/lần; 15 triệu đồng khi giá trị từ 80 đến dưới 200 tỷ đồng và 20 triệu đồng khi giá trị chứng khoán trên 200 tỷ đồng. Nếu muốn đăng ký bổ sung phải nộp khoản phí 5 triệu đồng cho mỗi lần bổ sung tiếp theo. Mức phí quản lý thành viên lưu ký là 40 triệu đồng/thành viên/năm. Các thành viên giao dịch chứng khoán phải nộp mức phí giao dịch 0,03%/giá trị giao dịch cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư; 0,02%/giá trị giao dịch đối với cổ phiếu và 0,0075%/giá trị giao dịch đối với trái phiếu. Các mức phí trên được quy định tại Thông tư số 27/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành.