Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Áp mức phí mới trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(ĐN) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong mục IV phụ lục I và mục IV phụ lục II theo Khoản 6, Điều 1 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND. Theo đó, cấp mới giấy chứng nhận gồm: cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận tài sản, cấp giấy chứng nhận đối với đất và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận do thay đổi thông tin sẽ có mức thu từ 150-560 ngàn đồng/hồ sơ với mục IV phụ lục I và 720 ngàn đồng/bộ hồ sơ đến 1,1 triệu đồng/bộ hồ sơ với mục IV phụ lục II.

Trường hợp chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp, trong đó có chứng nhận biến động về quyền sử dụng đất, biến động tài sản, biến động cả đất và tài sản gắn liền với đất, chứng nhận thay đổi thông tin mức thu phí theo mục IV phụ lục I từ 150-460 ngàn đồng/hồ sơ và từ 430- 950 ngàn đồng/bộ hồ sơ với mục IV phụ lục II.

Khánh Minh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202207/ap-muc-phi-moi-trong-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-3127001/