Ngày 25/03/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận số 536/UBCK-GCN chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Chiếu xạ An Phú (MCK: APC).

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng Tống số lượng cổ phiếu chào bán: 2.808.000 cổ phiếu (Hai triệu tám trăm lẻ tám nghìn cổ phiếu), trong đó: 2.160.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu 432.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên 216.000 cổ phiếu chào bán cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cổ đông chiến lược Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong BCB Tố chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long.