(ĐTCK-online) UBCK vừa cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Chiếu xạ An Phú (APC). Cụ thể, APC sẽ chào bán 2.808.000 cổ phiếu, trong đó, 2.160.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 4:1; 432.000 cổ phiếu chào bán cho CNCNV và 216.000 cổ phiếu chào bán cho HĐQT, Ban kiểm soát và cổ đông chiến lược. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính năm 2009, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 61,28 tỷ đồng, tăng 7% so với kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế đạt 28,72 tỷ đồng, tăng 7,1% so với kế hoạch và EPS đạt 3.324 đồng/cổ phiếu.