(Vietstock) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán hơn 2.8 triệu cp của CTCP Chiếu xạ An Phú (HOSE: APC).

Cụ thể, APC sẽ chào bán 2,808,000 cp. Trong đó, công ty chào bán cho cổ đông hiện hữu 2,160,000 cp với giá 10,000 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện là 4:1; đồng thời chào bán 432,000 cp cho CBCNV với cùng giá 10,000 đồng/cp. Ngoài ra, số cổ phiếu còn lại là 216,000 cp sẽ được chào bán cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cổ đông chiến lược, giá phát hành cũng bằng mệnh giá. Được biết, APC đặt kế hoạch với chỉ tiêu doanh thu năm 2010 là 87 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 38 tỷ đồng.