Từ 23/06 đến 09/07/2015, Công ty TNHH Thương mại SANA đã bán toàn bộ 420,000 cp (4.38%) của CTCP Liên doanh Sana WMT (HNX: ASA).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH TM SANA
- Mã chứng khoán: ASA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 420,000 CP (tỷ lệ 4.38%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm thị Anh Thư
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 10,000 CP (tỷ lệ 0.1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 420,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 420,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/06/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/07/2015.

Phương Thảo