Công ty Chứng khoán Âu Việt và VNDirect vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008...