Thông báo ngày 2/6/2010 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của CTCP 482 (mã chứng khoán: B82).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/6/2010 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 31/5/2010 - Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền - Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng ) - Thời gian thực hiện: 22/6/2010; - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP 482 vào các ngày làm việc kể từ ngày 22/6/2010 và xuất trình chứng minh nhân dân. Theo HNX