Sau thảm họa bão Chanchu, Bộ Thủy sản "trách" Bộ Kế hoạch Đầu tư không rót vốn cho dự án "Hiện đại hóa thông tin quản lý nghề cá trên biển". Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải mà cụ thể là Cục Hàng hải VN đứng ra làm đầu mối quản lý dự án.