Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bà Rịa-Vũng Tàu thu hồi đất khu công nghiệp bỏ hoang

Nếu chủ đầu tư khu công nghiệp đã được cấp sổ đỏ nhưng không giao nộp bản gốc khi bị thu hồi đất thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quyền quyết định hủy sổ đỏ đã cấp.

Ngày 23/9, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quy định về thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

Theo đó, trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất thì doanh nghiệp phải báo cáo Ban Quản lý các Khu công nghiệp (đối với dự án trong khu công nghiệp), Sở Công Thương (đối với dự án trong cụm công nghiệp, làng nghề) tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thành lập đoàn kiểm tra. Sau khi có kết quả, đoàn kiểm tra có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Sau khi có kết luận của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định thu hồi diện tích đất vi phạm của bên thuê đất, thuê lại đất và giao cho doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề. Doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử dụng và cho các nhà đầu tư thuê đất, thuê lại đất đối với diện tích đất Nhà nước đã thu hồi của bên thuê đất, thuê lại đất có vi phạm.

Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quy định mới về thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề do chậm đưa vào sử dụng.

Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quy định mới về thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề do chậm đưa vào sử dụng.

Nếu bên thuê đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) nhưng không giao nộp bản gốc khi bị thu hồi đất thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có trách nhiệm quyết định hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy sổ đỏ đã cấp; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; lập danh sách sổ đỏ đã bị hủy gửi Sở Tài nguyên Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai để thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử.

Đối với trường hợp sổ đỏ đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức tín dụng xử lý hợp đồng thế chấp và nộp lại sổ đỏ đã cấp theo quy định.

Trường hợp bên thuê đất của chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trước ngày 1/7/2014 mà không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng 36 tháng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất thì doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Việc xử lý quyền và nghĩa vụ có liên quan giữa doanh nghiệp với chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và bên thuê đất, thuê lại đất thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/10.

Duy Quang - Mạnh Thắng