Ba sự việc diễn ra liên tiếp, dồn dập trong khoảng thời gian ngắn, tưởng chừng chẳng liên quan, ăn nhập với nhau, song cả ba đều có tác động và ảnh hưởng tới đời sống xã hội.