Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bắc Giang: Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021- 2025

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai (PCTT) giai đoạn 2021-2025 và Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Bắc Giang.

Mục đích của Kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro gây ra. Qua đó, tăng cường công tác bảo vệ các công trình quan trọng về an ninh quốc gia; PCTT; công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; bảo đảm các công trình giao thông, thông tin liên lạc hoạt động thông suốt.

Bảo đảm an ninh trật tự, thông tin liên lạc trong quá trình xử lý, ứng phó với rủi ro thiên tai. Huy động nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm “Bốn tại chỗ” để ứng phó với thiên tai.

Kế hoạch nêu rõ, công tác PCTT là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách vì có tác động trực tiếp đến đời sống người dân và tất cả các ngành nghề, lĩnh vực trong xã hội, do đó đòi hỏi các cấp, ngành và chính quyền địa phương phải vào cuộc một cách quyết liệt.

Diễn tập bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai. Ảnh minh họa.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, UBND cấp huyện, cấp xã khẩn trương tiến hành rà soát, bổ sung phương án PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) của cơ quan, địa phương mình; lồng ghép các nhiệm vụ, chương trình, dự án được giao vào kế hoạch phát triển của sở, ngành, đơn vị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn cần chủ động xây dựng kế hoạch PCTT và TKCN theo chu kỳ 5 năm theo lĩnh vực quản lý phù hợp với đặc điểm, tình hình thiên tai của tỉnh; phối hợp tích cực với các sở, ban, ngành của tỉnh trong công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác PCTT và TKCN, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó, điều phối tất cả các hoạt động trong cả 3 giai đoạn (phòng ngừa, ứng phó và khắc phục), tham mưu về công tác PCTT và giảm nhẹ thiên tai ở cấp tỉnh; trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện, giám sát, đánh giá việc thực hiện và điều chỉnh hàng năm kế hoạch PCTT.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; chỉ huy bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi, công trình PCTT. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thường trực về PCTT tổ chức kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND cấp huyện, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch PCTT giai đoạn 2021-2025.

Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra các hồ thủy lợi, trọng điểm xung yếu. Thực hiện phương án phòng, chống mưa lũ và khắc phục hậu quả thiên tai khôi phục sản xuất. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố bám sát phương án PCTT, quy chế phối hợp trong việc xử lý sự cố, khắc phục hậu quả bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Có kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi ở những vùng xảy ra thiên tai...

Đôn đốc UBND các huyện, thành phố, các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm, vị trí xung yếu, phát hiện và xử lý, khắc phục kịp thời hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa lớn bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ PCTT.

TS

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/375972/bac-giang-phe-duyet-ke-hoach-phong-chong-thien-tai-giai-doan-2021-2025.html