Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bắc Giang: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự

Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 1738-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 9/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan chức năng liên quan chỉ đạo rà soát, thực hiện nghiêm túc việc quán triệt nội dung, yêu cầu Chỉ thị số 09-CT/TU đã đề ra; xác định rõ công tác thi hành án dân sự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.

Các huyện ủy, thành ủy tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành pháp luật của tổ chức Đảng, đảng viên thuộc cơ quan thi hành án dân sự theo quy định. Duy trì nền nếp chế độ kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; xác định rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, những vụ việc trọng điểm để tập trung chỉ đạo giải quyết. Có biện pháp xử lý, kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức, cơ quan liên quan có vi phạm, khuyết điểm trong công tác thi hành án dân sự hoặc trong việc phối hợp, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Các chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang xác minh tài sản khi thực hiện cưỡng chế. Ảnh tư liệu.

Các chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang xác minh tài sản khi thực hiện cưỡng chế. Ảnh tư liệu.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp kịp thời củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động (nếu cần thiết) bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phát huy vai trò, trách nhiệm, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác phối hợp, trong hoạt động tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn.

Khắc phục triệt để việc chậm cung cấp thông tin hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác thông tin; chậm xử lý tài sản nộp ngân sách nhà nước, gây khó khăn cho việc bảo quản tài sản của cơ quan thi hành án dân sự. Tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế, giải quyết dứt điểm, tránh kéo dài đối với vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Cơ quan thi hành án dân sự phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực, xây dựng đội ngũ công chức thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Bán Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tỉnh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị (Công an, Kiểm sát, Tòa án, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Ngân hàng...) tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức làm tốt công tác phối hợp trong công tác thi hành án dân sự. Khắc phục tình trạng bản án tuyên không rõ, có sai sót để tạo điều kiện cho cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt công tác thi hành án. Cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu về đất đai, tài sản và thu nhập của người phải thi hành án khi có yêu cầu.

Thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản, cung cấp thông tin về tài khoản; nghiêm túc thực hiện các quyết định về phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản theo quy định của pháp luật và phối hợp trong tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm đối với các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản liên quan đến việc thi hành án dân sự…

TS