Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bắc Giang triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023.

Kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về PCTN nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác PCTN của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác PCTN, tiêu cực.

Yêu cầu của Kế hoạch là triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, từng cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện, kịp thời xử lý, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Công tác PCTN của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế, bối cảnh, trong đó phải xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể.

Để thực hiện được mục tiêu, Kế hoạch đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập; kiểm soát xung đột lợi ích; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực, đổi mới cách thức, phương pháp chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PCTN đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN; từng bước đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng theo quy định, trong đó thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, thanh toán không dùng tiền mặt.

Nâng cao công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, nhất là công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị; công tác thanh tra, phát hiện tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Nâng cao công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước. Người đứng đầu các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai các nội dung để phòng ngừa tham nhũng: văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng (quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh); quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ; việc thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích. Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định.

Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

TS