Đối với người cao tuổi, Bác Hồ luôn thể hiện lòng kính trọng và sự tin cậy hết mực, bởi vì theo Bác: “Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng.