ND – 40 m3 chất thải công nghiệp của Công ty TNHH kính nổi Việt Nhật (ở Quế Võ, Bắc Ninh) vừa bị phát hiện đổ trái phép.