Hanoinet - Vụ Vedan cũng là bài học cảnh tỉnh cho bất kỳ địa phương nào trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến môi trường.