Vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân không đơn thuần là kinh tế mà còn là vấn đề xã hội, chính trị, gắn kết với toàn bộ quá trình chuyển đổi và phát triển của một quốc gia như Việt Nam.