Bám sát Nghị quyết Đại hội XIII để triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Gốc
Thời gian tới, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt...

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Ngày 12/3/2021, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu các cấp ủy thực hiện toàn diện các mặt công tác.

Điểm nổi bật là đã tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau Đại hội, đã kiện toàn một số chức danh cán bộ chủ chốt. “Khối lượng công việc của ngành Tổ chức xây dựng Đảng rất nhiều, đòi hỏi toàn ngành phải cố gắng, nỗ lực ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2021”, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Trình bày báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, năm 2020, toàn ngành vừa chung tay phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra; vừa tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương.

Ngành đã tham mưu tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp bảo đảm tiến độ, sớm hơn so với một số nhiệm kỳ gần đây với nhiều nội dung đổi mới, cách làm mới, hiệu quả. Công tác nhân sự Đại hội XIII được tiến hành khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện theo phương châm “làm từng bước, từng việc, từng khâu; làm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu, chắc đến đó”. Trên cơ sở đó đã bầu ra “Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII cơ bản bảo đảm chất lượng, số lượng, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính ổn định, kế thừa, đổi mới, phát triển liên tục và chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ”. Tập trung tham mưu, xây dựng và từng bước hoàn thiện thể chế về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức và cán bộ. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho Đảng ta đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh hơn; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Ngành tham mưu Ban Bí thư lần đầu tiên thành lập 12 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35 tại 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tham gia chuẩn bị báo cáo chính trị nghiêm túc, tập hợp ý kiến đóng góp rộng rãi, làm nổi bật được vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy cũng như kết quả nổi bật trong công tác xây dựng, tổ chức Đảng.

Ngành đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ thường xuyên của năm. Đã tham mưu thực hiện hoàn thành 30 đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hơn 500 đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp. Qua đó góp phần hoàn thiện 109 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và gần 1.800 đề án trình cấp ủy trực thuộc Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua.

6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Thời gian tới, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tập trung triển khai thực hiện một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, cụ thể:

Một là, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Phối hợp tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Hai là, phối hợp kiện toàn, phân công đối với các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tham mưu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu ra những đại biểu đúng tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

Hình ảnh tại điểm cầu Bắc Giang.

Ba là, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Coi trọng và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”.

Bốn là, chủ động phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, tập trung triển khai các nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu các cấp.

Năm là, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 205 của Bộ Chính trị; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”; không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền trong nội bộ Ngành. Chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu của từng cá nhân, đơn vị; thực hiện có hiệu quả “5 hóa” trong tổ chức thực hiện công việc “Hạt nhân hóa lãnh đạo; Chuẩn hóa văn bản pháp quy; Đơn giản hóa thủ tục hành chính; Tự động hóa tổ chức thực hiện; Tối ưu hóa kết quả hoạt động”. Tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng uy tín, bản sắc cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp” và thực hiện phương châm “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm” trong việc trao đổi, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Sáu là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền gắn với tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ VI - năm 2021 ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. Tiếp tục nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời, tích cực đấu tranh, phản bác, vô hiệu quá những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái, xấu, độc của các thế lực thù địch, các phần tử xấu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng.../.

Hình ảnh tại điểm cầu Hà Nội.

Hiền Hòa

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/bam-sat-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-de-trien-khai-hieu-qua-cong-tac-xay-dung-dang-576329.html