Bám sát thực tiễn, lãnh đạo cơ quan làm tốt chức năng tham mưu chiến lược về CTĐ, CTCT

Gốc
QĐND - Cùng với việc tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược về CTĐ, CTCT, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Theo đó, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Quân sự Trung ương đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, Đảng bộ đã nắm vững chức năng, nhiệm vụ của TCCT tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, hiệp đồng và tổ chức thực hiện toàn diện các mặt CTĐ, CTCT. Đảng bộ Cơ quan TCCT đã tập trung lãnh đạo chú trọng vào những nội dung có tính cơ bản, chiến lược; những nhiệm vụ trọng tâm; những đơn vị và địa bàn trọng điểm; xử lý tốt các vấn đề nảy sinh... 5 năm qua, chất lượng, hiệu quả công tác ở các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT ngày càng được nâng lên; bảo đảm đúng quan điểm, nguyên tắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Qua đó, vị trí, vai trò, hiệu lực CTĐ, CTCT tiếp tục được khẳng định. Kết quả, hằng năm có hơn 96% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; không có chi bộ, đảng bộ yếu kém. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt 94%. 5 năm qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được gần 500 đảng viên mới (tăng 9% so với nhiệm kỳ trước)... Lê Long Khánh

Tin nóng

Tin mới