Những bản vẽ chi tiết về mặt trăng có ghi ngày tháng của Thomas Harriot đã chứng tỏ nhà thiên văn của Anh vào thế kỷ 17 này mới là người đầu tiên sử dụng kính viễn vọng quan sát mặt trăng.