* Quy định hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng trong năm 2010 để phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây nhà ở khu vực nông thôn?

* Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Điều kiện được hỗ trợ lãi suất: Khách hàng vay vốn để mua máy móc, thiết bị, vật tư phải trực tiếp sản xuất hoặc phục vụ sản xuất nông nghiệp (không phải mua về để bán lại). Khách hàng vay để mua vật liệu xây dựng nhà ở thì phải có địa chỉ cư trú hợp pháp tại xã và được UBND xã xác nhận. Hàng hóa được hỗ trợ lãi suất do các tổ chức, cá nhân (có cơ sở sản xuất đặt tại Việt Nam được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam) sản xuất, lắp ráp; có nhãn hàng hóa theo quy định. Thời hạn hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng, đối với các khoản vay để mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất, chế biến nông sản và mua máy vi tính để bàn; việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện từ ngày 1-1-2010 đến ngày 31-12-2012. Tối đa là 12 tháng, đối với các khoản vay để mua vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng các loại để làm nhà ở; việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện từ ngày 1-1-2010 đến ngày 31-12-2011. Các khoản vay thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất bị quá hạn trả nợ, được gia hạn nợ vay. Thời hạn vay thực tế vượt quá thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất thì không được tính hỗ trợ lãi suất đối với khoảng thời gian quá hạn trả nợ, gia hạn nợ và vượt quá thời gian vay được hỗ trợ lãi suất. * Nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? * Bộ Tài nguyên và Môi trường: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã, thị trấn nơi có đất. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND xã, thị trấn có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì nộp hồ sơ và nhận kết quả tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư thì nộp hồ sơ và nhận kết quả tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp khi nhận hồ sơ có trách nhiệm viết giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ; kiểm tra hồ sơ và trong thời hạn không quá ba ngày làm việc phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết. * Việc lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm? * Bộ Tư pháp: Người có thẩm quyền đang thi hành công vụ có trách nhiệm lập biên bản đối với vi phạm hành chính mà mình phát hiện và chuyển kịp thời tới người có thẩm quyền xử phạt. Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm được quy định cụ thể theo mẫu. Biên bản phải được lập thành ít nhất hai bản; phải được người lập biên bản, người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại (nếu có) ký; trong trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người này phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm một bản; nếu vụ vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì phải gửi biên bản đến từng người có thẩm quyền xử phạt. * Mức hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo? * Ủy ban Dân tộc: Định mức đất sản xuất cho mỗi hộ căn cứ theo mức bình quân chung và tùy thuộc vào khả năng quỹ đất hiện còn của địa phương, nhưng tối thiểu là 0,25 ha đất ruộng lúa nước một vụ hoặc 0,15 ha đất ruộng lúa nước hai vụ hoặc 0,5 ha đất nương, rẫy hoặc 0,5 ha đất nuôi, trồng thủy sản. Những hộ chưa đủ đất sản xuất theo định mức quy định nêu trên thì đất hỗ trợ phần đất sản xuất còn thiếu, chính quyền địa phương căn cứ vào nhu cầu, khả năng lao động của từng hộ để giao đất. Mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và vay tín dụng cho mỗi hộ để có đất sản xuất không quá 20 triệu đồng/hộ, trong đó ngân sách Trung ương cấp 10 triệu đồng/hộ và được vay tín dụng với mức không quá 10 triệu đồng/hộ trong thời gian 5 năm với mức lãi suất bằng 0%. Với mức hỗ trợ này, tùy thuộc vào giá đất ở địa phương mà UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định giao đất cho hộ diện tích lớn hơn so với mức quy định trên. Các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các hợp tác xã được giao nhiệm vụ tổ chức cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất sẽ được ngân sách Trung ương hỗ trợ bình quân 10 triệu đồng/ha để khai hoang, làm đường giao thông, đầu tư lưới điện, xây dựng công trình thủy lợi nhỏ. * Bồi thường thiệt hại trong thời hạn bảo hành tài sản? * Tòa án Nhân dân tối cao: Ngoài việc yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo hành, bên mua có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do khuyết tật về kỹ thuật của vật gây ra trong thời hạn bảo hành. Bên bán không phải bồi thường thiệt hại, nếu chứng minh được thiệt hại do lỗi của bên mua. Bên bán được giảm mức bồi thường thiệt hại, nếu bên mua không áp dụng các biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.