* Chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng thuộc quân đội trực tiếp làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị? * Quy định việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người làm công tác cơ yếu ? * Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội? * Việc lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán? * Về chi phí thực hiện giám định cổ vật?

CÁC CƠ QUAN TRẢ LỜI

* Bộ Quốc phòng: Mức bồi dưỡng 100 nghìn đồng/ngày/người áp dụng đối với các đối tượng theo quy định trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở hoặc nơi tiếp công dân mà chưa được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra; chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra Đảng trong quân đội hoặc chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với kiểm toán viên và cán bộ pháp chế chuyên trách trong quân đội (nếu đối tượng đang được hưởng các chế độ này thì mức bồi dưỡng là 80 nghìn đồng/ngày/người). Các đối tượng theo quy định trực tiếp tham gia phối hợp làm nhiệm vụ tại trụ sở tiếp công dân hoặc được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư được hưởng mức bồi dưỡng 50 nghìn đồng/ngày/người.

* Bộ Y tế: Cấp lại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được thực hiện như sau: Cấp lại thẻ BHYT trong trường hợp bị mất. Cấp đổi thẻ BHYT trong các trường hợp: Thẻ bị rách, nát; thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh; thông tin ghi trên thẻ không đúng. Người được cấp thẻ BHYT phải làm đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT có xác nhận của thủ trưởng quản lý người lao động và người đang làm công tác cơ yếu. Trình tự cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT được thực hiện như cấp thẻ lần đầu. Người được cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT phải nộp phí theo quy định. Trường hợp người có thẻ BHYT tự bỏ lại thẻ tại cơ sở khám, chữa bệnh thì việc cấp lại thẻ, thu phí cấp lại thẻ Bảo hiểm xã hội hướng dẫn.

* Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Các hành vi bị nghiêm cấm về đóng bảo hiểm xã hội: Không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH); đóng không đúng mức quy định; đóng không đúng thời gian quy định; đóng không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH. Các hành vi bị nghiêm cấm về hồ sơ trong việc thực hiện BHXH, bao gồm: Kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch những nội dung có liên quan đến việc đóng, hưởng BHXH; làm giả các văn bản để đưa vào hồ sơ hưởng BHXH; cấp giấy chứng nhận sai quy định để làm cơ sở hưởng BHXH. Sử dụng quỹ BHXH sai mục đích, sai chính sách, chế độ. Gây phiền hà, trở ngại, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động, bao gồm: Cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm việc đóng, hưởng các chế độ BHXH của người lao động; không cấp sổ BHXH hoặc không trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định. Báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu về BHXH.

* Bộ Tài chính: Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đang thi hành công vụ, khi phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, có trách nhiệm lập biên bản kịp thời, trừ trường hợp xử phạt cảnh cáo. Biên bản phải được lập thành ít nhất hai bản; phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký. Nếu có người chứng kiến cùng phải ký vào biên bản. Trường hợp biên bản gồm nhiều tờ thì những người ký biên bản phải ký vào từng tờ. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức vi phạm hoặc người chứng kiến từ chối ký biên bản thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản; cá nhân, cơ quan tiến hành thanh tra, kiểm tra vẫn thực hiện những kiến nghị, quyết định tại biên bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những kết luận, kiến nghị đó. Biên bản lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm một bản. Nếu vụ vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì người đó phải gửi biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước như cơ quan tài chính, thuế, kiểm toán,... phát hiện các hành vi vi phạm hành chính về kế toán nhưng không có thẩm quyền ra quyết định xử phạt thì phải lập biên bản theo quy định và gửi biên bản cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

* Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Căn cứ đối tượng, nội dung yêu cầu, tính chất và khối lượng công việc giám định cần thực hiện, cơ sở giám định cổ vật lập dự toán chi phí thực hiện giám định và thỏa thuận với tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định cổ vật. Chi phí thực hiện giám định bao gồm một phần hoặc toàn bộ các chi phí sau: chi phí thí nghiệm; chi phí máy móc, thiết bị phục vụ cho giám định; chi phí nghiên cứu hồ sơ tài liệu; chi phí cho các buổi thảo luận, nhận xét, đánh giá hiện vật; chi phí bảo quản hiện vật; chi phí quản lý và các chi phí cần thiết khác.