(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ 2012.

Theo đó, năm 2011, Hà Nội đã kiểm tra việc thực hiện, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đối với 8 sở, ngành và 9 quận, huyện, thị xã. Sở Tư pháp đã rà soát 485 văn bản QPPL do 16 cơ quan đề nghị TP ban hành. Trong đó, có 250 văn bản còn hiệu lực; 70 văn bản cần sửa đổi, thay thế, bổ sung, bãi bỏ; 165 văn bản hết hiệu lực thi hành; đề nghị ban hành mới 30 văn bản... Trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), UBND TP đã ban hành 1.183 TTHC thực hiện tại các sở, ngành; 256 TTHC thực hiện tại cấp huyện và 147 TTHC thực hiện tại cấp xã.

Cùng với đó, cơ chế một cửa tiếp tục được thực hiện rộng rãi, giảm thời gian, chi phí cho công dân khi giải quyết các TTHC. Tại nhiều đơn vị, tỷ lệ đưa TTHC ra giải quyết tại bộ phận một cửa đạt tỷ lệ cao như quận Tây Hồ, huyện Quốc Oai...

Chính Trung