Ban hành Bộ chỉ tiêu công cụ đo lường kinh tế số

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1354/QĐ-BTTT ban hành Bộ chỉ tiêu công cụ đo lường kinh tế số.

Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: mic.gov.vn

Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: mic.gov.vn

Theo đó, Bộ chỉ tiêu, công cụ đo lường kinh tế số gồm 23 chỉ tiêu, được phân thành 3 cấp độ.

Cụ thể, Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số cấp quốc gia gồm 6 chỉ tiêu; Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số bộ/ngành gồm 5 chỉ tiêu; Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số cấp tỉnh gồm 12 chỉ tiêu.

Danh mục các chỉ tiêu đo lường kinh tế số cấp quốc gia gồm: Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP; tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử; tỷ lệ lao động kinh tế số trong tổng số lao động (kinh tế số chung); tỷ lệ nhân lực công nghệ thông tin, công nghệ số trong lực lượng lao động.

Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số bộ/ngành, gồm: Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực (kinh tế số ngành); số lượng doanh nghiệp khai thác, sử dụng dữ liệu mở trên cổng dữ liệu mở của bộ/ngành để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; số lượng nền tảng số chuyên ngành, nền tảng quản trị và kinh doanh theo từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý đã được triển khai

Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số cấp tỉnh, gồm: tỷ trọng kinh tế số trong GRDP; số doanh nghiệp công nghệ số (số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin); số lượng doanh nghiệp nền tảng số; số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, tham gia chương trình SMEdx; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số.

Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử; số điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng có kết nối internet băng rộng cố định; số lượng giao dịch trên sàn thương mại điện tử Vỏ sò và Postmart; số lượng tên miền.vn; tổng kinh phí đầu tư từ Ngân sách nhà nước cho kinh tế số; tổng kinh phí chi thường xuyên từ Ngân sách nhà nước cho kinh tế; tỷ lệ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp thực hiện chuyển đổi số (hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở); tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông thực hiện chuyển đổi số (hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở).

Quyết định giao Vụ Quản lý doanh nghiệp hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương sử dụng Bộ chỉ tiêu đo lường kinh tế số để xác định chỉ số phát triển kinh tế số; chủ trì phối hợp cùng các cơ quan liên quan triển khai khảo sát, thống kê, phân tích, đo lường các chỉ tiêu kinh tế số quốc gia và một số chỉ tiêu kinh tế số của các bộ, tỉnh có thể đo lường tập trung; Theo dõi, thu thập, đánh giá các chỉ số kinh tế số trong Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh và quốc gia DTH.

Cục Tin học hóa phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp trong việc thu thập, thống kê, phân tích, đo lường các chỉ tiêu kinh tế số và phân tích, đánh giá các chỉ số kinh tế số trong Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh và quốc gia DTI.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp trong việc thu thập, thống kê, phân tích, đo lường các chỉ tiêu kinh tế số.

Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực | thuộc Trung ương tham mưu, đề xuất, sử dụng Bộ chỉ tiêu đo lường kinh tế số ban hành kèm theo Quyết định này để đo lường kinh tế số trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/7/2022./.

P. V/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ban-hanh-bo-chi-tieu-cong-cu-do-luong-kinh-te-so/250659.html