Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ của các tổ chức Đảng

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 4097-QĐ/TU về Quy chế tạm thời đối với việc theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Quy chế được ban hành nhằm bảo đảm hoạt động chỉ đạo của Thành ủy đúng quan điểm, chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỷ luật, kỷ cương của Đảng; kiểm soát khâu lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng của thành phố trong việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo, thông báo kết luận của Thành ủy.

Quy chế gồm 5 chương, 18 điều; làm rõ “Nội dung, quy trình, trách nhiệm cập nhật nhiệm vụ giao”, việc “theo dõi, đôn đốc” và “chế độ thông tin, báo cáo”.

Theo Quy chế, tất cả nhiệm vụ phải được lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch; tuân thủ quy chế làm việc; bảo đảm tính chủ động, có sự phân công lãnh đạo, chỉ đạo gắn với trách nhiệm rõ ràng;

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy, tổ chức Đảng của thành phố và cá nhân có liên quan; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc cập nhật, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các nhiệm vụ giao.

Là cơ quan đầu mối giúp Thành ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giao, Văn phòng Thành ủy có nhiệm vụ tổng hợp theo dõi và tham mưu Thành ủy trong việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các cấp ủy, tổ chức Đảng của thành phố; chủ động, thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao của các cấp ủy, tổ chức Đảng của thành phố kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy.

Các ban Đảng của Thành ủy là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ được giao phải chủ động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giao của các cơ quan, ban, ngành thuộc lĩnh vực mình và các cơ quan phối hợp; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố Hà Nội, Đảng đoàn HĐND Thành phố Hà Nội, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai sót theo thẩm quyền.

Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội, Đảng đoàn HĐND Thành phố Hà Nội, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ được giao cũng phải có trách nhiệm tương tự.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng của Thành phố Hà Nội chủ động đôn đốc, theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giao cơ quan mình; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ giao, bảo đảm đúng thời hạn, yêu cầu, hiệu quả.

Hạnh Nguyên