Ban hành quy chế tổ chức các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo Chính phủ

Gốc
(Chinhphu.vn) - Việc tổ chức các chuyến công tác nước ngoài của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ phải luôn bảo đảm nguyên tắc an toàn, chu đáo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và bảo đảm các yêu cầu về đối ngoại.

Việc tổ chức các chuyến công tác nước ngoài của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ phải luôn bảo đảm nguyên tắc an toàn, chu đáo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và bảo đảm các yêu cầu về đối ngoại. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế tổ chức các chuyến công tác nước ngoài của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Quy chế gồm 3 chương, 14 điều, quy định rõ từ việc thành lập đoàn công tác, tiền trạm đến phân công trách nhiệm, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các chuyến công tác nước ngoài của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ. Chương trình và kế hoạch đi công tác nước ngoài hàng năm của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng được hoạch định từ cuối năm trước và hàng quý được rà soát, kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu chỉ đạo, điều hành về đối ngoại của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao là hai đơn vị chủ trì việc tổ chức các chuyến công tác nước ngoài của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao còn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo, báo cáo kết quả chuyến đi; trình Thủ tướng Chính phủ các biện pháp triển khai thực hiện các thỏa thuận đạt được trong chuyến công tác và đề xuất các văn bản mới cần ban hành. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Ngoại giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đạt được trong chuyến công tác. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chịu trách nhiệm trong việc tổ chức các đoàn doanh nghiệp tháp tùng. Cho đến nay, việc tổ chức các chuyến công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng luôn chặt chẽ, dựa trên các quy định của pháp luật, của Đảng và Nhà nước. Việc ban hành Quy chế này là bước cụ thể hóa hơn nữa các quy định này, thành nhiệm vụ cụ thể của từng bộ, ngành, đơn vị, địa phương, thực hiện nỗ lực xây dựng một nền hành chính dân chủ, công khai, minh bạch theo chủ trương, đường lối của Đảng. Phương Mai (Nguồn: Quyết định 123/2009/QĐ-TTg) Quy chế gồm 3 chương, 14 điều, quy định rõ từ việc thành lập đoàn công tác, tiền trạm đến phân công trách nhiệm, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các chuyến công tác nước ngoài của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ. Chương trình và kế hoạch đi công tác nước ngoài hàng năm của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng được hoạch định từ cuối năm trước và hàng quý được rà soát, kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu chỉ đạo, điều hành về đối ngoại của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao là hai đơn vị chủ trì việc tổ chức các chuyến công tác nước ngoài của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao còn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo, báo cáo kết quả chuyến đi; trình Thủ tướng Chính phủ các biện pháp triển khai thực hiện các thỏa thuận đạt được trong chuyến công tác và đề xuất các văn bản mới cần ban hành. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Ngoại giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đạt được trong chuyến công tác. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chịu trách nhiệm trong việc tổ chức các đoàn doanh nghiệp tháp tùng. Cho đến nay, việc tổ chức các chuyến công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng luôn chặt chẽ, dựa trên các quy định của pháp luật, của Đảng và Nhà nước. Việc ban hành Quy chế này là bước cụ thể hóa hơn nữa các quy định này, thành nhiệm vụ cụ thể của từng bộ, ngành, đơn vị, địa phương, thực hiện nỗ lực xây dựng một nền hành chính dân chủ, công khai, minh bạch theo chủ trương, đường lối của Đảng. Phương Mai (Nguồn: Quyết định 123/2009/QĐ-TTg)

Tin nóng

Tin mới