Ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Gốc
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4-7-2017.

Ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học - Ảnh 1

Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học bao gồm tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân, kể cả các cơ sở giáo dục có yếu tố đầu tư của nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thành lập và cho phép thành lập; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục gồm 25 tiêu chuẩn về các nội dung: Bảo đảm chất lượng về chiến lược, Bảo đảm chất lượng về hệ thống, Bảo đảm chất lượng về thực hiện chức năng, Kết quả hoạt động.

Về quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng Quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được thực hiện theo các bước: Tự đánh giá; Đánh giá ngoài; Thẩm định kết quả đánh giá; Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là 5 năm, cách đánh giá và cách tính điểm được đánh giá theo thang đánh giá 7 mức.

Bên cạnh đó, văn bản này của Bộ GD-ĐT cũng quy định về công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục, trách nhiệm của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục...

Tin nóng

Tin mới