Câu hỏi đặt ra là nếu quá ngày 30/1/2009, cá nhân chưa đăng ký phương pháp tính thuế thì sẽ thực hiện theo phương án nào hiện vẫn chưa được quy định cụ thể.