Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm thẩm tra, giám sát, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, quy định về lĩnh vực phụ trách của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh là 'Chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh'. Để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, lãnh đạo Ban và các thành viên đã thực hiện đầy đủ, đúng quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII.

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Sở Xây dựng, năm 2019. Ảnh tư liệu: Thu Vui

Hàng năm ban đã hoàn thành tốt chương trình giám sát, khảo sát, thẩm tra do HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh giao với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm cao. Hoạt động giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên đã bám sát Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các luật chuyên ngành có liên quan và nghị quyết HĐND tỉnh; việc lựa chọn nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Kết quả nổi bật trong hoạt động giám sát của ban là, tại nhiều cuộc giám sát, sau khi phát hiện những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan, tổ chức, đoàn giám sát đã chỉ ra một cách cụ thể để đơn vị được giám sát rút kinh nghiệm và sửa chữa, khắc phục để thực hiện ngày một tốt hơn trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đúng quy định, hiệu quả; việc triển khai dự án đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành; công tác quản lý và cấp phép khai thác và sử dụng khoáng sản đúng quy định, hiệu quả... Chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra ngày càng được nâng lên. Các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của ban đều sát đúng, phù hợp với thực tế; phần lớn các kiến nghị được tiếp thu, thực hiện, sau giám sát tình hình có chuyển biến tích cực.

Trong hoạt động thẩm tra, ban đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan để thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách. Các báo cáo thẩm tra của ban được xây dựng đảm bảo chất lượng, đúng luật, có tính phản biện, thể hiện chính kiến rõ ràng và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Thông qua hoạt động thẩm tra, nhiều kiến nghị của ban được UBND tỉnh, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, bổ sung ngay trong quá trình chuẩn bị hồ sơ trước kỳ họp nhằm đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, ban đã tiến hành thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết được Thường trực HĐND tỉnh phân công với số lượng gần 250 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền với nhiều lĩnh vực, từ thu chi ngân sách, đầu tư phát triển, bảo vệ môi trường, quản lý tài sản công, các dự án lớn có vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều dự thảo nghị quyết được Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo động lực để phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế then chốt, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới như: nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa; nghị quyết ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn. Các nghị quyết nhằm bảo vệ môi trường, như: nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; nghị quyết hỗ trợ xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...

Song song với việc thẩm tra dự thảo nghị quyết, giai đoạn 2016–2020, Ban Kinh tế - Ngân sách đã được Thường trực HĐND tỉnh giao thẩm tra 386 văn bản UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh. Chất lượng thẩm tra của ban ngày càng được nâng cao.

Về hoạt động giám sát, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát hằng năm, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tiến hành giám sát 7 chuyên đề, giám sát thường xuyên 19 nội dung. Lãnh đạo và các thành viên ban đã sắp xếp thời gian nghiên cứu sâu các báo cáo, tài liệu, chọn đơn vị giám sát, khảo sát phù hợp, bố trí thành phần tham gia thích hợp nên đã hoàn thành tốt các nội dung giám sát, khảo sát mà HĐND tỉnh, Thường trực HĐND giao. Các cuộc giám sát đều thực hiện đúng kế hoạch đề ra, báo cáo kết quả giám sát có chất lượng cao được Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu và cử tri đánh giá cao. Trong hoạt động giám sát chuyên đề, năm 2016, Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát chuyên đề: “Tình hình giao vốn và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016”; năm 2017, giám sát 2 chuyên đề: “Tình hình nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 31-12-2016”; giám sát “Tình hình sử dụng đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được HĐND tỉnh chấp thuận 3 năm 2014–2016”; năm 2018, ban giám sát 2 chuyên đề gồm: giám sát “Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm và các dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn”; giám sát “công tác quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014–2017”. Năm 2019, ban giám sát 1 chuyên đề: “Việc giải quyết thủ tục hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp”. Năm 2020, ban giám sát 1 chuyên đề: “Việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”.

Cùng với giám sát chuyên đề, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức 19 nội dung giám sát thường xuyên, như: việc giao, quản lý và sử dụng kinh phí chi bổ sung nhiệm vụ các đơn vị dự toán cấp tỉnh giai đoạn 2011-2016”; tình hình đấu giá và sử dụng đất; về huy động vốn và tín dụng năm 2015; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020; về điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 1-1-2019... Nội dung giám sát thường xuyên được ban lựa chọn là những vấn đề bức xúc, được cử tri và Nhân dân quan tâm. Thông qua hoạt động giám sát, đã phát hiện, chỉ ra những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện và có những kiến nghị cụ thể đối với UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan để khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách đều được UBND tỉnh và các đơn vị được giám sát tiếp thu, đã và đang thực hiện. Theo báo cáo của UBND tỉnh và các ngành, huyện, thị xã, thành phố, việc thực hiện các kiến nghị nêu trên đã đạt được một số kết quả nổi bật, như: Đã góp phần thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án sử dụng vốn đầu tư công đảm bảo thời gian, chất lượng theo quy định; tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 đã đạt những kết quả tích cực, luôn đứng trong top 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hằng năm cao nhất trong cả nước. Công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương với ngành thuế trong việc khai thác các nguồn thu và nuôi dưỡng nguồn thu; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thu nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất, đặc biệt là các dự án nợ lâu, kéo dài qua nhiều năm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng; có biện pháp xử lý người đứng đầu địa phương thiếu trách nhiệm trong giải phóng mặt bằng, không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện qua loa các kết luận của cơ quan có thẩm quyền trong giải phóng mặt bằng...

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của cả tỉnh.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ban-kinh-te-ngan-sach-hdnd-tinh-neu-cao-trach-nhiem-tham-tra-giam-sat-gop-phan-vao-su-phat-trien-chung-cua-tinh/135711.htm