Tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, mở ra thời kỳ mới phát triển 'tam nông'

Tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, mở ra thời kỳ mới phát triển 'tam nông'

Chiều nay (4/5), Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW của...

9 liên quan

Tìm giải pháp đột phá cho phát triển nông nghiệp

Tìm giải pháp đột phá cho phát triển nông nghiệp

Dự kiến việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông...

9 liên quan

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Triển khai thực hiện Quyết định số 02-QĐ/TW ngày 26/3/2021 của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo...

9 liên quan

Chuẩn bị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 26, Trung ương 7, khóa X

Chuẩn bị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 26, Trung ương 7, khóa X

Triển khai thực hiện Quyết định số 02-QĐ/TW ngày 26/3/2021 của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo...

9 liên quan

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Chiều 4-5, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết...

9 liên quan

Hội nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Hội nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Triển khai thực hiện Quyết định số 02-QĐ/TW (ngày 26-3-2021) của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc thành lập Ban...

9 liên quan

Tam nông mang tính chiến lược trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tam nông mang tính chiến lược trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh...

9 liên quan