Hỏi:

small_5270.jpg Trước đây, công ty chúng tôi nhập khẩu dây chuyền thiết bị, máy móc thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng để tạo tài sản cố định. Sau đó công ty có bán dây chuyền thiết bị, máy móc cho công ty khác ở trong nước thì dây chuyền, máy móc này thì có phải nộp thuế giá trị gia tăng? Nếu có thì mức thuế suất là bao nhiêu? (Phạm Hồng Thái, D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) Trước đây, công ty chúng tôi nhập khẩu dây chuyền thiết bị, máy móc thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng để tạo tài sản cố định. Sau đó công ty có bán dây chuyền thiết bị, máy móc cho công ty khác ở trong nước thì dây chuyền, máy móc này thì có phải nộp thuế giá trị gia tăng? Nếu có thì mức thuế suất là bao nhiêu? (Phạm Hồng Thái, D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) Trả lời: Tại Điểm 4 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC (12/12/2003) hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP (10/12/2003) của Chính phủ qui định: “Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp...” thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Căn cứ qui định trên, trường hợp công ty nhập khẩu dây chuyền thiết bị, máy móc trong nước chưa sản xuất được thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng để tạo tài sản cố định cho công ty. Sau đó công ty bán dây chuyền thiết bị, máy móc cho công ty khác ở trong nước thì dây chuyền, máy móc này thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 10% theo qui định tại Điểm 3.27 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC.