Một fan công nghệ của Apple, đồng thời là một là người mê những trò chơi ô chữ đã thiết kế bàn phím mà anh gọi là Mac-scrabble keyboard.