Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo chuẩn bị nội dung giao ban trực tuyến

Gốc

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo chuẩn bị nội dung giao ban trực tuyến - Ảnh 1

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ Hướng dẫn, phản ánh những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn và đề xuất các nội dung cần làm rõ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo: Để chuẩn bị nội dung cho Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 13/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ Hướng dẫn trên, phản ánh những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn và đề xuất các nội dung cần làm rõ.

Các đơn vị cần chuẩn bị ý kiến bằng văn bản và gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 22/4/2017 (bản mềm gửi về địa chỉ email: hocnafi@gmail.com) để tổng hợp, chuẩn bị nội dung giải đáp tại hội nghị.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tin nóng

Tin mới