Ban Tổ chức Trung ương triển khai các văn bản về công tác cán bộ

Ngày 22/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị 'Về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử' và Thông báo 20-QĐ/TW, ngày 8/9/2022 'Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật'.

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/ban-to-chuc-trung-uong-trien-khai-cac-van-ban-ve-cong-tac-can-bo-3387.html