Bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là một trong những hoạt động chính của SCIC hiện nay...