Bảng lương công an, bộ đội sau khi được tăng

Gốc
Theo đó, các công chức sẽ được hưởng thêm một số phụ cấp kèm theo tùy thuộc vào chức danh hoặc lĩnh vực cụ thể: phụ cấp đặc thù theo nghề, phụ cấp chức vụ lãnh đạo...

Cụ thể, theo Nghị định 38/2019 của Chính phủ quy định từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng từ 1.390.000 lên 1.490.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, Bộ Nội vụ cũng đưa ra hướng dẫn cách tính lương theo công thức: Lương công chức từ ngày 1/7 = lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x hệ số hiện hưởng.

Mức lương của cán bộ, công chức được chia theo ngạch bậc gồm: A3, A2, A1, A0, B và C tương ứng với mức lương cụ thể như bảng sau:

Ngọc Thiện