Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bảo đảm quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 1-7-2021 về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội (giai đoạn 2021-2025).

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10-5-2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”.

Qua đó, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra, nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi phạm pháp, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm việc quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp, góp phần nâng cao vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch cũng nêu yêu cầu bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả trong hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra và tính đồng bộ với các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi phạm pháp, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm phương thức thực hiện phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, qua đó phát huy được vai trò, trách nhiệm của cơ quan và người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp nhà nước; vai trò giám sát của xã hội đối với hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm tính chính xác, khách quan, kịp thời, khả thi của các kết luận, kiến nghị, quyết định từ hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra; bảo đảm các kết luận, kiến nghị, quyết định được thực hiện nghiêm túc, kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhà nước.

Tiến Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/1004645/bao-dam-quan-ly-su-dung-co-hieu-qua-von-tai-san-cua-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep