Bước tới quán văn thấy nhập nhòa

Bản in sách lậu nở... như hoa

Nhà văn bị đạo không vài bác

Xuất bản bị "chôm" chẳng mấy nhà

Xót kiếp con tằm bị rút ruột

Căm loài tầm gửi rễ vươn xa

Bao giờ dẹp được nhà in lậu ?

Sách lậu bao giờ được loại ra ?